PLÁN  ZASADNUTÍ - šk. rok  2018/2019

mesiac program
NOVEMBER 2018 1. otvorenie
2. prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v šk.                       roku  2017/2018
3. prerokovanie školského poriadku na šk. rok 2018/2019
4. prerokovanie a schválenie revidovania školského vzdelávacieho
     programu                    
5. schválenie plánu činnosti rady školy na šk. rok 2018/2019
6. rôzne, diskusia, záver
FEBRUÁR 2019 1. otvorenie
2. informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok
3. informácie o hospodárení za rok 2018
4. rozpočet školy na rok 2019
5. rôzne, diskusia, záver
MÁJ 2019 1. otvorenie
2. informácia o prijímaní detí do MŠ k 1.9.2019
3. organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin
4. rôzne, diskusia, záver