PLÁN  ZASADNUTÍ - šk. rok  2019/2020

mesiac program
OKTÓBER 2019 1. otvorenie
2. prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v
             šk. roku  2018/2019
3. prerokovanie školského poriadku na šk. rok 2019/2010
4. prerokovanie a schválenie revidovania školského
              vzdelávacieho programu                   
5. voľba podpredsedu rady školy
6. schválenie plánu činnosti rady školy na šk.rok 2019/2020
7. rôzne, diskusia, záver
NOVEMBER 2019

FEBRUÁR 2020


Výberové konanie na funkciu riaditeľky materskej školy


1.otvorenie
2. oboznámenie členov rady školy s priebehom a výsledkami
               volieb do rady školy
3. voľba predsedu a podpredsedu rady školy
4. oboznámenie so štatútom rady školy
5. rôzne, diskusia, záver
JÚL 2020 1. otvorenie
2. prerokovanie školského poriadku na šk.rok 2020/2021
2. informácia o prijímaní detí do MŠ k 1.9.2020
3. organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ počas letných
                 prázdnin
4. rôzne, diskusia, záver