DOPLNKOVÉ  AKTIVITY 

- realizujú sa prevažne v dopoludňajších hodinách ako súčasť vzdelávacích aktivít

- ich cieľom je spestrenie a obohatenie života detí v materskej škole, využitie priameho pozorovania a prežívania v reálnych podmienkach

- poskytujú uprednostnenie experimentovania a bádania pred pamäťovým učením, 

 

KRÚŽKY  

-  krúžky v materskej škole sa realizujú s prihliadnutím na vek detí - spravidla deti z najstaršej vekovej skupiny

-  uskutočňujú sa v popoludňajších hodinách

-  prebiehajú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi

-  za obsah a kvalitu realizácie krúžkov sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí pracujú podľa plánu činnosti

-  na krúžky sa deti prihlasujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

 POHYBOVÉ AKTIVITY 

- sa realizujú v dopoludňajších hodinách ako súčasť vzdelávacích aktivít

- sú dôležité pre zdravý telesný a duševný vývin detí, pomáhajú predchádzať obezite a civilizačným chorobám

- prinášajú deťom radosť a učia ich schopnosti tímovej spolupráce, trpezlivosti a empatie