KRÚŽKY A AKTIVITY

 • Krúžok - oboznamovanie s anglickým jazykom
 • Krúžok -  detská zumba
 •  
 • Podporovanie záujmu detí o ľudové tradície a zvyky - účasťou na výstavách v Matici slovenskej a v Makovického dome
 • Rozvíjanie estetického cítenia a vzťahu detí k umeniu - divadelné predstavenia (1x do mesiaca)
 • Rozvíjanie aktívnych foriem počúvania a vnímania hudby v živom prevedení - účasťou na koncertoch v ZUŠ
 • Rozvíjanie umeleckého cítenia a záujmu detí o výtvarné umenie prostredníctvom návštev na výstavách v galériach
 • Účasť výtvarne nadaných detí na výtvarných súťažiach a prehliadkach detskej tvorivosti
 • Prezentácia spevácky a recitačne nadaných detí (regionálna súťaž v recitovaní a speve „Eniki, beniki, kliki bé..."
 • Spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline - besedy o detských knihách a spisovateľoch, rozvoj vzťahu detí k literatúre a ľudovej slovesnosti
 •  
 • Spolupráca s Domom charity sv. Kamila v Žiline - vystúpenia detí
 •  
 • Predplavecká príprava spojená so saunovaním
 • Poldenné výlety do blízkeho okolia
 • Koncoročný výlet
 •  
 • Tvorivé dielne rodičov a detí: Ovocníčkovia
 • Tvorivé dielne rodičov a detí: Hurá na tekvice
 • Tvorivé dielne rodičov a detí: Legopopoludnie
 •  
 • Mikulášska besiedka
 • Vianočné besiedky 
 • Fašiangový karneval
 • Deň matiek
 • Medzinárodný deň detí
 • Rozlúčka s predškolákmi
 •  
 • Beseda o zdravých zúbkoch - upevňovanie stomatohygieny
 • Návšteva Hvezdárne - utváranie elementárnych predstáv o astonómii a oboznamovanie sa s prístrojmi využívanými v tejto oblasti
 • Oboznamovanie detí s činnosťou hasičov a ich technikou - Exkurzia do Hasičskej zbrojnice
 • Oboznamovanie sa s dopravnými pravidlam - Návšteva dopravného ihriska
 • Ekohry ku Dňu zeme - poznávanie prírody cez všetky zmysly a praktickú činnosť, posilňovanie zodpovednosti za ochranu prírody