RADA ŠKOLY

    1.   je zriadená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

    2.   je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy

          a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 

          a vzdelávania,

    3.   plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.