VNÚTORNÝ  PREDPIS

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

č. 02/2019

 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň

1. Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma zverejnené MŠVVŠ SR určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

2. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa 2. finančného pásma:

 

  desiata obed olovrant prísp. na
režijné
náklady
spolu dotácia úhrada
zákonn.
zástupcu
materská škola
dieťa 2 - 5 rokov
0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 0,00 1,55
materská škola
predškolák, HN
0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 1,20 0,35
zamestnanci a iné
fyzické osoby
  1,33          

 

3. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.

4. Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov školy a iné fyzické osoby určuje riaditeľ materskej školy podielom skutočných nákladov na mzdy a prevádzku

a) školskej jedálne k 1.3. príslušného kalendárneho roka,

b) výdajnej školskej jedálne k 1.4. príslušného kalendárneho roka.

5. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi okrem detí, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.

6. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

7. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno –vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

8. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

9. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne stanovenom Školským poriadkom materskej školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady.

10. Termín a spôsob platby: 

Andreja Kmeťa:

Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa  v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne – IBAN – SK04 5600 0000 0003 3037 9009 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

Hollého:

Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa  v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet ŠJ ZŠ Limbová 30, Žilina – IBAN – SK23 5600 0000 0003 0389 004 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).