ČLENOVIA  RADY ŠKOLY

  titl, meno, priezvisko  
predseda Mgr. Zuzana  JEDINÁKOVÁ za pedag. zamestnancov
podpredseda Katarína  KAŠOVÁ za rodičov
členovia Iveta  KUBOVÁ za pedag. zamestnancov
  Jana  KRAHULOVÁ za nepedag. zamestnancov
  Lenka  HODASOVÁ za rodičov
  Janka  ČURGAIOVÁ za rodičov
  Andrea  KIZEKOVÁ za rodičov
  PaedDr. Ľudmila CHODELKOVÁ za zriaďovateľa
  Ing. Barbora BIRNEROVÁ, PhD za zriaďovateľa