ČLENOVIA  RADY ŠKOLY

  titl, meno, priezvisko  
predseda Mgr. Zuzana  JEDINÁKOVÁ za pedag. zamestnancov
podpredseda Eva NÁDAŠDI za rodičov
členovia Iveta  KUBOVÁ za pedag. zamestnancov
  Jana  KRAHULOVÁ za nepedag. zamestnancov
  Bc. Andrea TRSTENSKÁ za rodičov
  JUDr. Gabriela HANČINOVÁ za rodičov
  Ing. Gabriela GABAROVÁ za rodičov
  PaedDr. Ľudmila CHODELKOVÁ za zriaďovateľa
  Ing. Barbora BIRNEROVÁ, PhD za zriaďovateľa