NAŠA ŠKOLA 

Naša materská škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. V septembri 2011 sa naša doteraz štvortriedna materská škola rozrástla o ďalšie dve triedy, sídliace na Hollého ulici. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hod. Edukačný proces zabezpečuje 13 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a stará sa o nás 8 prevádzkových zamestnancov.

Snažíme sa deťom vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie. Prostredníctvom vašich a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Materská škola a jej elokované triedy sa nachádzajú v historickom centre Žiliny blízko autobusových spojov pre rodičov zo sídlisk i blízkeho okolia mesta. Budova školy na ulici Andreja Kmeťa bola vybudovaná ako 2-poschodová účelová stavba daná do užívania v roku 1961. Jej súčasťou je vlastná kuchyňa, jedáleň a plynová kotolňa.

Budova na ulici Hollého je po úplnej rekonštrukcii. Sídli v priestoroch bývalého školského klubu detí v areáli Základnej školy a bola slávnostne otvorená dňa 31.08.2011 primátorom Žiliny Ing.Igorom Chomom.

 

V budove školy na Andreja Kmeťa sme v poslednom období zrealizovali výmenu všetkých okien, vchodových aj interiérový dverí, kobercov, na celom prízemí budovy sme vymenenili podlahové krytiny, zrenovovali sme kuchyňu a jej profesionálne vybavenie, zrekonštruovali sme pivničné priestory, jedáleň, krúžkovú miestnosť a zakúpili sme nové stoly, stoličky, skrinky a nábytkové zostavy do všetkých štyroch tried. Na schodište sme osadili nové madlá, vymenili sme radiátory v časti budovy, všetky šatňové skrinky a matrace na detské ležadlá. Deťom tak ponúkame kvalitnejšie prostredie s estetickou výzdobou interiéru materskej školy, ktorou učiteľky prezentujú svoju tvorivosť, invenciu a estetické cítenie.

Areál školského dvora charakterizuje dostatok zelene, ktorú tvoria prevažne vysoké stromy a terasovito členitý terén situovaný do svahu.

Udržiavaný pozemok je vybavený opraveným oplotením areálu MŠ, novými preliezkami, lavičkami, detským záhradným zariadením a pieskoviskom so šmykľavkou. Vybavenie dvora a jeho poloha umožňuje deťom rôznorodý pohyb pri hrách.

Pre našu materskú školu je charakteristická snaha o pozitívne zmeny v spôsobe života školy a jej okolia. Ich cieľom je vytvorenie prostredia adekvátneho pre zdravý všestranný rozvoj nám zverených detí. Vytvorili sme pre ne podmienky pre voľnú hru členením priestoru tried na centrá aktivít. Vo výchovno-vzdelávacej práci vytvára pedagogický personál vhodnú klímu s využívaním pozitívnej motivácie a citlivého partnerského prístupu. V súčasnej dobe je materská škola 6-triedna s počtom 130 zapísaných detí. Prostredie materskej školy spĺňa estetické, hygienické a bezpečnostné požiadavky.