MATERSKÁ ŠKOLA

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Materská škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov.

V súčasnej dobe je materská škola 6 – triedna ( 4 triedy - kmeňové pracovisko, 2 triedy - elokované pracovisko ).

Pre materskú školu je charakteristická snaha o pozitívne zmeny v spôsobe života školy a jej okolia. Ich cieľom je vytvorenie prostredia adekvátneho pre zdravý všestranný rozvoj nám zverených detí. Vo výchovno-vzdelávacej práci vytvára pedagogický personál vhodnú klímu s využívaním pozitívnej motivácie a citlivého partnerského prístupu. Prostredie materskej školy spĺňa estetické, hygienické a bezpečnostné požiadavky.