A K T U A L I T Y

JARNÉ PRÁZDNINY

Prevádzka materskej školy bude počas jarných prázdnin v dňoch 19. - 23. februára 2018 zabezpečená pre záväzne prihlásené deti v dvoch triedach na Kmeťovej ulici.

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na predplaveckú prípravu v mesiacoch marec a apríl 2018, nahláste to triednej pani učiteľke.

2% Z DANE

Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o poukázanie 2% dane za rok 2017 prostredníctvom NADÁCIE SPOLOČNE PRE REGIÓN. Za rok 2016 sme touto formou od Vás získali finančné prostriedky vo výške  1 971,15 € . Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok rozhodnú poukázaním...

POPLATOK ZA MŠ - MAREC 2018

Prosíme rodičov, aby poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole - 17 € za mesiac MAREC 2018 uhradili do 9.3.2018.  Ďakujeme.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1.9.2018

  Zápis detí do  Materskej   školy,  Andreja Kmeťa  15 v Žiline a jej elokovaných tried na Hollého 66 v Žiline  na školský rok 20187/2019 bude  v zmysle  platných  predpisov  a po dohode  so  zriaďovateľom...