A K T U A L I T Y

DIVADLO O ŠKAREDOM KÁČATKU

Milé deti, dňa 30.5.2019 o 9:00 k nám zavíta divadelné predstavenie O škaredom káčatku, ktoré v skutočnosti nie je vôbec škaredé. A o tom, čo všetko zažilo na svojej ceste sa dozvieme na predstavení.

POPLATOK ZA MŠ - JÚN 2019

Prosím  rodičov,  aby  príspevok  za  pobyt  dieťaťa v MŠ 17,00 €  za mesiac  J Ú N  2019 uhradili :  do 10. JÚNA 2019. Žiadam všetkých rodičov, aby bezpodmienečne dodržali termín úhrady aj v prípade, ak dieťa v tom čase nie...

LETNÁ PREVÁDZKA 2019

USMERNENIE  ZRIAĎOVATEĽA  K LETNEJ  PREVÁDZKE: Letná prevádzka ( júl – august 2019 ) materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina zabezpečovaná počas celých dvoch mesiacov. Každá materská škola bude otvorená jeden mesiac striedavo jeden rok júl a druhý rok...