RADA ŠKOLY

Predseda:
 • Mgr. Natália Kyšová - za pedagogických zamestnancov
Podpredseda:
 • Ing. Katarína Baroníková - za rodičov
Členovia:
 • Jana Zelinková - za pedagogických zamestnancov
 • Jana Krahulová - za nepedagogických zamestnancov
 • Martin Oboňa - za rodičov
 • Bc. Milan Šoška - za rodičov
 • Barbora Ľachová - za rodičov
 • PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská - za zriaďovateľa
 • MUDr. Róbert Ficek - za zriaďovateľa

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy

 • uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä
 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov.
 2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
 3. k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.
 5. k návrhu rozpočtu.
 6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.
 7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.
 8. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

 • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a  tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo  odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 • odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Práva a povinnosti člena rady školy

Člen má právo:

 • voliť a byť volený ,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

Člen rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Povinnosti predsedu rady školy

Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

Uznesenie rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene ; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

Výročná správa obsahuje:

 • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
 • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 • zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 • ďalšie údaje určené radou školy.

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.