ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1.9.2018

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  K  1.9.2018

 

Zápis detí do  Materskej   školy,  Andreja Kmeťa  15 v Žiline a jej elokovaných tried na Hollého 66 v Žiline  na školský rok 20187/2019

bude  v zmysle  platných  predpisov  a po dohode  so  zriaďovateľom prebiehať  na  základe  podania  písomnej  žiadosti  v termíne:

30.4. – 4.5.2018  v čase od 8.00 – 16.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na  našej stránke – www.msakmeta.webnode.sk

Pri doručení žiadosti zákonný zástupca predloží riaditeľke školy preukaz totožnosti na overenie údajov.

Podmienky  prijímania  detí  do  materskej  školy:

-         deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

-         deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

-         deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

-         deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ.